FAQ

Teraz jest Pt, 20 lip 2018, 04:01


Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Pij Warkę Wspieraj Odre Wodzisław
PostNapisane: N, 25 lut 2007, 13:04 

Dołączył(a): So, 9 gru 2006, 10:46
Posty: 112
każdy konsument (kibic), który kupi WARKĘ, znajdzie pod kapslem kod składający się z cyfr i liter. Kod trzeba będzie wpisać przy nazwie wspieranego klubu na specjalnie tworzonej na potrzeby akcji stronie: www.wspierammojklub.pl
strona internetowa zostanie uruchomiona pod koniec lutego).


WARKA - "wspieram mój klub" - już wkrótce (start 01-03) pod takim hasłem rozpocznie się wielka akcja promocyjna mająca na celu wsparcie dziewięciu najlepszych pod względem piłkarskim oraz kibicowskim śląskich klubów piłkarskich!
Dzięki staraniom Zarządu Klubu jednym z beneficjentów tej akcji jest ODRA WODZISŁAW

Od 01 marca do 15 czerwca 2007 roku w detalicznej sieci sprzedaży na terenie województwa śląskiego będzie można zakupić piwo WARKA w specjalnie oznaczonych opakowaniach promocyjnych

Co można zyskać?
10 groszy z każdej butelki WARKI trafi do kasy danego klubu (Ogółem do rozdysponowania na potrzeby wszystkich klubów jest co najmniej 400 tysięcy złotych!), a konsumenci (kibice) dostaną niepowtarzalną możliwość zdobycia unikalnej koszulki wspieranego klubu z podpisami piłkarzmi.
Poza tym pięć klubów, które otrzymają największą liczbę głosów (na zakończenie akcji w dniu 15-06), otrzyma możliwość zorganizowania opraw meczów wartych 10 tysięcy złotych!

Oprócz ODRRY WODZISŁAW w akcji będą uczestniczyć konsumenci piwa-kibice następujących drużyn: Ruch Chorzów, Polonia Bytom, Piast Gliwice, Zagłębie Sosnowiec,GKS Jastrzębie GKS Katowice, Szczakowianka Jaworzno i GKS Tychy.

Do rozpoczęcia akcji pozostało już tylko niecałe dwa tygodnie i przez ten czas należy rozpropagować akcję "Pij WARKĘ wspieraj Odre Wodzisław" informując oraz zachęcając do skorzystanie z niej jak najwięcej znajomych i kolegów, którzy kupując piwo WARKA i wysyłając kody poprzez stronę internetową na ODRE WODZISŁAW mogą połączyć przyjemne z pożytecznym, wspierając finansowo klub, walcząc o koszulkę klubową oraz zbierając finanse (10 tys) na oprawę meczów na stadionie w Wodzisławiu.

Regulamin
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Warka – wspieram mój klub”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Warka – wspieram mój klub” zwanej dalej Akcją promocyjną, jest Grupa Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004429.

1.2. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie woj. śląskiego.

1.3. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 01 marca 2007 r. do 15 czerwca 2007 r.

1.4. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Akcji promocyjnej – Grupy Handlowej sp. z o.o., Grupy Żywiec S.A., spółek wchodzących w skład Żywiec Trade Holding, Wunderman sp. z o.o., Just sp. z o.o. oraz Can-Pack S.A, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.5. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia akcji promocyjnej ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22[1] k.c., zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nabędą produkt, o którym mowa w pkt 3.1. w punkcie sprzedaży detalicznej pomiędzy 01 marca 2007 r. a 15 czerwca 2007 r.

1.6. Beneficjentami akcji promocyjnej są kluby sportowe biorące udział w Akcji promocyjnej: Odra Wodzisław, Polonia Bytom, Ruch Chorzów, Piast Gliwice, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Szczakowianka Jaworzno, GKS Jastrzębie, GKS Tychy.


II. Cel akcji promocyjnej

2.1. Celem akcji promocyjnej jest wsparcie 9 klubów piłkarskich na terenie woj. śląskiego. Z każdej promocyjnej butelki 500 ml Warki zostanie przekazane 10 gr na wspólną pulę dla 9 klubów. Podział tej puli będzie uzależniony od liczby głosów oddanych na klub w drodze głosowania internetowego. Głosowanie będzie odbywać się za pośrednictwem specjalnie dla tej akcji stworzonego serwisu internetowego ( www.wspierammojklub.pl )

III. Mechanizm akcji promocyjnej

3.1. Produktem objętym sprzedażą w ramach akcji promocyjnej jest piwo Warka w butelkach zwrotnych 500 ml., w specjalnie oznaczonych opakowaniach promocyjnych (etykiety promocyjne: kontr-etykieta i krawatka, kapsle promocyjne), dostępne w detalicznej sieci sprzedaży na terenie woj. śląskiego. Każdy konsument, który kupi Warkę w butelce 500 ml, znajdzie pod kapslem kod składający się z cyfr i liter. Aby oddać głos na dany klub, konsument powinien wejść do serwisu WWW, wybrać klub, który chce wspierać i wpisać w specjalnie oznakowanym polu kod spod kapsla. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz. Po zakończeniu akcji promocyjnej głosy oddane w serwisie internetowym zostaną podsumowane. Na podstawie proporcji pomiędzy ilością głosów oddanych na 9 klubów, zostanie podzielona pula zebranych pieniędzy ze sprzedaży butelki 500 ml. W ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia akcji i wyliczeniu kwot należnych klubom, kluby podejmą decyzję, na jaki cel przeznaczą zebrane środki oraz określą termin realizacji.

3.2. Uczestnicy akcji promocyjnej, którzy wyślą największą ilość kodów na wybrany klub (99 uczestników – po 11 na każdy z klubów) otrzymają nagrodę w postaci koszulki z autografami piłkarzy wspieranego klubu. Koszulki zostaną wręczone w Piwiarniach Warki na spotkaniu z zawodnikami klubu po zakończeniu akcji promocyjnej.

3.3. Dla 5 klubów, które uzyskają największą ilość głosów zostaną zorganizowane oprawy meczy.

3.4. Produkty, o których mowa w pkt 3.1. będą objęte sprzedażą w ramach akcji promocyjnej od 01 marca 2007 r. do 15 czerwca 2007 r. lub do wyczerpania zapasów.

3.5. Otrzymanie nagrody będzie warunkowane okazaniem kapsli z kodami w jednej ze znajdujących się na terenie woj. śląskiego Piwiarni Warki. Lista lokalizacji Piwiarni Warki na terenie woj. śląskiego przedstawia się następująco:
Ul. Chorzowska 35, Świętochłowice
ul. Średnia 10, Gliwice
Os. XXX-lecia paw. 62, Wodzisław Śląski
ul. Wielkopolska 132, Jastrzębie Zdrój
ul. Mickiewicza 1, Bielsko Biała
ul. Mickiewicza 15, Jaworzno
ul. Wolności 274, Zabrze
ul. 3-maja 19, Rybnik
Rynek 14, Tarnowskie Góry
ul. Jainty 24, Bytom
ul. Wolności 29, Chorzów


IV. Nagrody w akcji promocyjnej

4.1. Nagrodami w akcji promocyjnej jest maksymalnie 99 koszulek piłkarskich z podpisami piłkarzy klubu o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.

4.2. Beneficjent akcji promocyjnej (kluby) otrzyma do podziału kwotę minimalną o wartości 401 000,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych), oraz każdy z klubów kwotę gwarantowaną w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

4.3. Dla 5 klubów, które uzyskają największą ilość głosów zostaną zorganizowane oprawy meczy za kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda.

4.4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

4.5. Uczestnicy Akcji promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4.6. Nagrody w niniejszej akcji promocyjnej zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


V.Wydanie nagrody

5.1. Nagrody akcji promocyjnej będą wydawane uczestnikom w Piwiarniach Warki zgodnie z listą adresową z pkt 3.3.

5.2. Uczestnik wymieniający kapsle z kodami na nagrodę zobowiązany jest zwrócić kapsle osobie wydającej nagrodę (przedstawiciel Grupy Handlowej Sp. z o.o.) . W razie wątpliwości, co do pełnoletności osoby zgłaszającej się po odbiór nagrody, osoba wydająca nagrodę może poprosić odbiorcę nagrody o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem weryfikacji pełnoletności.

5.3. Nagrody będą wydawane po zakończeniu Akcji promocyjnej. O terminie i miejscu wydania nagród każdy z laureatów zostanie poinformowany na piśmie.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Akcji promocyjnej.

5.5. Organizator zastrzega sobie możliwość uzależnienia wydania nagrody od złożenia oświadczenia, iż osoba, której przyznano nagrodę nie należy do grupy osób wyłączonych z uczestnictwa akcji promocyjnej zgodnie z pkt 1.5.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do 13 lipca 2007 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Grupa Handlowa sp. z o.o., Biuro w Warszawie, ul. Bitwy warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa,, z dopiskiem „Warka – wspieram mój klub” – reklamacja.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 27 lipca 2007 r.

6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

6.5.W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 03 sierpnia 2007 r.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.3. Zasady przeprowadzania akcji promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

7.4. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora, na www.warka.com.pl oraz przez infolinię pod numerem 0800 61 00 00 .Na żądanie Uczestnika Regulamin akcji promocyjnej będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres: Grupa Handlowa sp. z o.o., Biuro w Warszawie, ul. Bitwy warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

7.6. Zasady Akcji promocyjnej nie naruszają postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zm.).

7.7. Przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji promocyjnej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Góra
Offline Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: N, 25 lut 2007, 21:23 

Dołączył(a): Śr, 29 lis 2006, 21:57
Posty: 79
O super, sam lubię Warkę, to będę mógł przy okazji wspierać Oderkę! :)

PS. ale mamy już temat o Odrze, więc lepiej nie robić nowego tematu przy okazji każdej wiadomości o niej bo zrobi się bałagan na forum...


Góra
Offline Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Niniejsze forum jest nieoficjalnym i niezależnym forum Wodzisławia Śląskiego. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczonych przez użytkowników tego Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
tanie domeny, wirtualna gielda, szybkie serwery